urbic.com logotip

Vzgojnoizobraževalni cilji predmeta Modeliranje kemijskih sistemov

Cilj predmeta je študentom predstaviti metode za numerično reševanje matematičnih problemov, na katere lahko naleti pri vsakdanjem delu na področju znanosti, tehnike.

Pri predmetu naj bi dobil študent teoretično podlago in praktične izkušnje za samostojno reševanje matematičnih problemov, na katere naleti pri vsakodnevnem delu na različnih področij znanosti in tehnike s posebnim poudarkom na kemijo.

Vsebina predmeta Modeliranje kemijskih sistemov

Ponovitev osnov o programskih jezikih (fortran, c, phyton, java), ki se bodo predvidoma uporabljali za praktično delo na računalniku.

Statistične metode in pristopi pri obdelavi eksperimentalnih podatkov. Modeliranje podatkov (aproksimacija z nelinearnimi funkcijami). Filtriranje signalov in interpretacija (IR, NMR, masnih) spektrov (Fourierova transformacija in Fourierova analiza). Izračun časovnega poteka kemijskih reakcij (kemijska kinetika). Modeliranje dvoelektronskih sitemov v Hartree-Fockovem približku, primer helijevega atoma in vodikove molekule. Predstavitev in reševanje difuzijskih 2 od 3problemov, pretakanja tekočin in toplotnih sistemov (numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb). Lattice Boltzmannova metoda. Določanje strukture tekočin in raztopin s pomočjo reševanja integralskih enačb. Modeliranje slučanih procesov. Numerično integriranje s pomočjo Monte Carlo metode in Monte Carlo simulacije preprostih tekočin (Metropolisov algoritem). Molekulska dinamika preprostih kemijskih sitemov.