urbic.com logotip

If pogojni stavek

If stavek uporabljamo, kadar mora program kaj narediti pri različnih pogojih. Splošna oblika stavka je

if (logicni izraz) {
  stavki znotraj oklepajev se izvajajo, le je logični izraz pravilen
}
else {
  stavki znotraj oklepajev se izvajajo, le je logični izraz nepravilen
}

lahko pa je tudi samo kot

if (logicni izraz) {
  stavki znotraj oklepajev se izvajajo, le je logični izraz pravilen
}

ali tudi kot enovrstični logični if stavek

if (logicni izraz) 
 stavek

Stavki v prvem delu se izvedejo, če je pogoj izpolnjen in za delom else, če pogoj ni izpolnjen. Imamo pa lahko tudi še daljšo verzijo z več pogoji

if (logicni izraz 1) {
  stavki1
  }
else if (logicen izraz 2) {
  stavki2
  }
else if (logicen izraz 3) {
  stavki3
  }
else if (.....) {
  ...........
else {
  stavki-else
  }

For stavek

For stavek v c++ je ekvivelenten do stavku v fortranu in ga uporabljamo, kadar mora program narediti znano število ponovitev. Splošna oblika stavka je

for (zacetek; pogoj; nacin) {
  stavki
};

v začetnem stavku definiramo števec in začetno vrednost. Pogoj nam pove, do kje teče števec ter način s kakšnim korakom gremo. Izvajajo se stavki znotraj oklepajev.

Tipi spremenljivk

Deklaracija spremenljivk v c++-u ima naslednjo obliko:

vrsta_spremenljivke list;

vrsta_spremenljivke je ena izmed naslednjih opcij

 • short, int, long, long long : cela števila
 • float, double, long double : realna števila
 • complex: kompleksna števila, potrebno je na začetku navesti #include <complex>
 • bool: logične spremenljivke, spremenljivka ima lahko dve vrednosti, pravilno (true ali 1) ali napačno (false ali 0)
 • char, char16_t, char32_t, wchar_t: znakovne spremenljivke

List je seznam imen spremenljivk, ki so ločene z vejico.

Formatiranje zapisa realnih števil in nizov.

C++ nima tako enostavnega formatiranja izpisa kot na primer fortran. Na začetku programa moramo navesti #include <iomanip> Z ukazom cout << fixed << setprecision(2); izberemo decimalni zapis na dve decimalni mesti, z ukazom cout << scientific << setprecision(2); pa eksponentni na dve decimlani mesti.

V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Modeliranje kemijskih sistemov.