urbic.com logotip

C++ program vedno začnemo z vrsticami, ki prevajalniku povedo, če mora vključiti kakšne obstoječe kode prevajalnika. Te vrstice se začnejo z #include. Glavni del programa se začne z

int main()
{

in konča z zaklepajem }.

Simboli, ki jih prepozna C++

C++ prepozna samo naslednje znake:

Črke:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Števke:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Posebne znake:
presledek
' " ( ) * + - / : = _
! & $ ; < > % ? , .

Pisanje na zaslon

C++ program uporablja za pisanje na zaslon ukaz cout, ki pa ga lahko uporabimo samo, če na začetku programa vključimo nabor ukazov iostat

#include <iostream>
using namespace std;

cout << spremenljivka << izraz << niz;

Ukaz se začne s cout, količine, ki jih izpisujemo ločime s <<, ukaz pa zakljucimo z podpičjem. Pri spremenljivkah napiše vrednost spremenljivk, izraze izračuna in napiše končno vrednost, nize pa napiše natančno, kot je niz napisan znotraj narekovajev. Zaporedje ukazov cout piše ves čas v isto vrtsico, v novo vrstico gremo z nizom '\n' ali izpisom endl. 'using namespace std;' uporabimo za lepše pisanje cout ukaze, brez te vrstice moramo pisati ukaz cout kot std::cout in endl std::endl.

Branje s tipkovnice

C++ program uporablja za branje iz tipkovnice ukaz cin, ki pa ga lahko uporabimo samo, če na začetku programa vključimo nabor ukazov iostat kot pri ukazu cout za pisanje

cin >> spremenljivka >> niz

Ukaz se začne s cin, količine, ki jih beremo ločime s >>, ukaz pa zakljucimo z podpičjem. Računalnik vzame le toliko podatkov, koliko ima pri cin spremenljivk. Če mu jih vnesemo preveč, le te ignorira. Prav tako moramo paziti, da vnašamo pravo vrsto podatkov. Če beremo cela števila moramo vnesti cela števila itd.

Deklaracija spremenljivk

Vsako spremenljivko v c++ mormao pred uporabo napovedati kakšnega tipa je. Vsaka spremenljivka v c++-u ima ime, ki se mora začeti s črko ter lahko vsebuje le črke, številke in _. C++ razlikuje spremenljivke z velikimi im malimi črkami, abc je drga spremenljivka kot ABC. V c++ imamo lahko cela, realna in kompleksna števila, nize ter logične spremenljivke izmed spremenljivk osnovnega tipa.

Imena spremenljivke

Imena spremenljivk so lahko poljubne dolžine, samo eni prevajalniki dolgih imen ne ločijo. Prvi znak mora biti črka, naslednje pa so lahko tudi številke in podčrtaj. Imena za velikimi in malimi črkami so različna. AB, ab, Ab, aB so različna imena.

Aritmetične operacije

V c++-u imamo za seštevanje in odštevanje običajni plus (+) in minus (-). Za množenje uporabljamo *. To moramo uporabiti pri vsakem množenju. Za množenje 2 in a tako napišemo 2*a ali a*2 in ne 2a. Za deljenje uporabimo / in z % dobimo ostanek pri deljenju. Za potenciranje uporabimo ukaz pow(osnova, potenca). Na začetku moramo za ta ukaz dodati #include <math>

Komentarji

Vsi znaki desno od //, če // ni znotraj narekovajev, so komentarji. Komentar je lahko cela vrstica ali samo del vrstice. Komentarje prevajalnik ne upošteva pri prevajanju in so le za naše razumevanje delovanja programa. Priporočljivo je, da delamo komentarje, da se lahko kasneje spomnimo kaj dela posamezen del programa. C++ ima možnost tudi komentarje preko več vrstic, začne se z /* in konča z */.

V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.