urbic.com logotip

Razlaga, naloge in dodatna gradiva

 1. Kje klasična fizika odpove?
 2. Fotoefekt - Fotoelektrični pojav.
 3. Comptonovo sipanje.
 4. Sevanje črnega telesa.
 5. Spektri atomov in molekul.
 6. Zavorno sevanje.
 7. Osnovni eksperimenti kvantne mehanike.
 8. Modeli atoma - zgodovinski pregled.
 9. Bohrov model atoma.
 10. Dualna narava, Heisenbergov princip.
 11. Matematika pri kvantni mehaniki.
 12. Postulati kvantne mehanike.
 13. Operatorji v kvantni mehaniki.
 14. Osnove kvantne mehanike.
 15. Komutatorji v kvantni mehaniki.
 16. Schrödingerjeva enačba.
 17. Prosti kvantni delec v 1D.
 18. Kvantni delec v 1D neskončni potencialni jami.
 19. Prosti kvantni delec v 3D.
 20. Kvantni delec v 3D neskončni potencialni jami.
 21. Kvantni delec v 1D končni potencialni jami.
 22. Kvantni delec na potencialnem skoku.
 23. Kvantni delec na potencialni plasti.
 24. Kvantni delec v delta potencialni jami.
 25. Vrtilna količina v kvantni mehaniki.
 26. Kvantni togi rotator.
 27. Kvantni model vodikovega atoma.
 28. Kvantni harmonski oscilator.
 29. Približne metode v kvantni mehaniki
 30. Vodikov atom v magnetnem polju
 31. Spin
 32. Primer spin in perturbacija
 33. Seštevanje vrtilnih količin
 34. Helijev atom
 35. Prehodi med stanji
 36. Večelektronski sistemi
 37. Približek golega jedra - neintegirajoči elektroni
 38. Litijev atom
 39. Približek povprečnega polja
 40. Identični delci v kvantni mehaniki
 41. Atomi in periodni sistem
 42. Hartree-Fockova metoda
 43. Molekule
 44. Lewisove strukture
 45. Teorija molekulskih orbital
 46. Teorija valenčnih vezi
 47. Hibridizacija
 48. Elektronegativnost
 49. Polarnost molekulskih orbital in polarnost molekul
 50. Hücklova teorija molekulskih orbital

Naloge za pripravo na izpite in kolokvije

PPT predstavitve

Animacije

Vsebina predmeta Struktura atomov in molekul

Uvod v kvantno mehaniko. Moderni modeli atoma. Kvantni pojavi. Dvojnost narave. Heisenbergov princip nedoločljivosti. Povezava med klasičnim in kvantnim opisom narave (Bohrov princip korespondence). Pojem diferencialne enačbe in nekateri enostavni primeri, valovna enačba za struno. Opisna razlaga Schrödingerjeve enačbe in zveza med njenimi rešitvami ter verjetnostjo. Uvedba pojma operatorja.

Modelni sistemi. Kvantni delec v potencialni jami. Tunelski efekt. Enostavni rotatorji in oscilatorji. Prehodi med kvantnimi stanji. Opisno o metodah približnega računanja.

Atomi. Vodikov in vodiku podoben atom (poudarek na opisu in predstavitvi lastnih funkcij, energije kot lastne vrednosti, kvantna števila), primerjava z rezultati Bohrovega modela. Orbitalna in spinska vrtilna količina. Paulijev princip in Paulijeve sile. Nameščanje elektronov na energijske nivoje, Hundova pravila. Ionizacijski potenciali, elektronske afinitete, efektivni radiji. Elektronska konfiguracija atomov in periodni sistem.

Metoda valenčnih vezi (VB) in metoda molekulskih orbital (MO). Metoda valenčnih vezi, sistem H2 z metodo valenčnih vezi. Metoda molekulskih orbital, obravnavanje sistemov H2+ in H2. Povezava med obema pristopoma.

Dvo- in večatomne molekule. Slike in označevanje molekulskih orbital. Neto valenčnost. Hibridne orbitale (vpeljava in grafična predstavitev). Princip maksimalnega prekrivanja. Dipolni momenti hibridnih orbital. Dipolni momenti molekulskih orbital. Elektronegativnost (definicija, lestvice). Ionski karakter vezi. Večatomne molekule: elektronski problem (poenostavljen opis nastavitve problema in načinov reševanja, zgradba računalniških programov in praktični prikaz reševanja konkratnega primera s pomočjo računalnika). Hückelova metoda (- separacija, aromatičnost in pravilo 4n+2, alternirajoči in nealternirajoči ogljikovodiki). Strukturni indeksi in reaktivnost molekul.