urbic.com logotip

Vzgojnoizobraževalni cilji predmeta Statistika varnosti

Uvajanje statističnih metod dela v varnost pri delu in požarno varnost.

Predmetno specifične kompetence:

  • Študent pozna in zna uporabljati metode zbiranja, urejevanja, prikazovanja ter vrednotenja rezultatov meritev na objektiven in deduktiven način.
  • Pozna strokovno izrazoslovje statistike in statistične računske metode vrednotenja ene, dveh ali več temeljnihskupnosti. Prav tako pozna osnovne teoretičnih modelnih porazdelitev, ki služijo za statistične analize.
  • Predmet navaja študente na kritično presojo rezultatov s preverjanjem veljavnosti ničelne in alternativne hipoteze ter omogoča sprejemanje razumnih odločitev v praksi na osnovi deduktivne statistične analize in s tem presojo vrednosti pokazateljev in cenilk stanja varnosti.
  • Študent zna interaktivno uporabljati statistično programsko opremo.

Vsebina predmeta Statistika varnosti

Snov predmeta zajema znanja iz področja statistike in aplikacije v varnostna znanja.

  • Boolova algebra, kombinatorika.
  • Verjetnostni račun: klasična in statistična definicija verjetnosti, Bayesova formula, zaporedje neodvisnih poskusov, slučajne spremenljivke, številske karakteristike in porazdelitve v varnosti.
  • Statistika: naloge statistike, faze raziskovanja, zbiranje podatkov, vrste podatkov, prikazi podatkov.
  • Statistična opisovanja: grupiranje, frekvenčna distribucija, relativna števila (strukturni deleži, koeficienti, indeksi), mere srednjih vrednosti in mere variacije.
  • Statistična analiza: Vzorčenje in vzorčne porazdelitve, ocene parametrov, testiranje hipotez, časovne vrste in njihov grafični prikaz, regresije, analiza variance.
  • Evidence, statistika nezgod in požarna statistika.

VSEBINA VAJ:

Računske vaje in izdelava projektne seminarske naloge – praktičnega primera statistične raziskave od vzorca do deduktivne statistične analize.