Numerično integriranje - 2 del

 

Naloga:
Napišite program, ki izračuna določeni integral funkcije x**2*exp(-x**2) na intervalu [0,neskončno] za različne korake s Simpsonovo metodami.

program integral2
implicit none
real :: x,f,v,pi,s,h
write(*,*)'vnesi dolzino koraka, h=?'
read(*,*)h
pi=atan(1.)*4.
!simpson z delnimi vsotami
v=0
x=0
s=1
do while (s.gt.h**3.or.x.lt.1) 
!program dela dokler je delna vsota vecja od kuba koraka oziroma ko je x majhen
 s=(f(x)+4*f(x+h)+f(x+2*h))/3.*h
 v=v+s
 x=x+2*h
enddo
write(*,*) 'integral je (delne vsote)',v

write(*,*)'analiticen integral je ',sqrt(pi)/4.
end program integral2

function f(x)
implicit none
real::x,f
! tu napisemo funkcijo, katero bomo integrirali
f=x**2*exp(-x**2)
end function f

Tekst sedaj shranimo kot datoteko integral2.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja.

V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade