Volumen in površina krogle - fortran

 

Naloga:
Napišite program, ki vas vpraša za polmer krogle. Če je le ta negativen, naj program izpiše, da za radiji ne morejo biti negativni, v ostalih primerih pa naj izračuna površino in volumen ter rezultat zapiše na zaslon na dve decimalni mesti, če je rezultat večji od 1, oziroma v eksponentni obliki.

program krog
implicit none
real :: r,p,pi,v
write(*,*)'vnesi radij krogle'
read(*,*)r
pi=atan(1.)*4.
if (r<0) then
 write(*,*)'radij ne sme biti negativen, koncal sem'
else
 p=4.*pi*r**2
 v=4./3.*pi*r**3
 if (p>1) then
  write(*,'(a12,f10.2)')'povrsina je ',p
 else
  write(*,'(a12,e10.2)')'povrsina je ',p
 endif
 if (v>1) then
  write(*,'(a12,f10.2)')'volumen je ',v
 else
  write(*,'(a12,e10.2)')'volumen je ',v
 endif
endif
end program krog
Tekst sedaj shranimo kot datoteko krog.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.


Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade