Rešitev kvadratne enačbe

 

Naloga:
Napišite program, ki reši kvadratno enačbo v realnih številih. Program naj vas na začetku prosi, da vnesite koeficiente kvadratne enačbe in vam nato izpiše rešitve, dve, eno ali napiše, da ni realnih rešitev.

program kvadrat
implicit none
real :: a,b,c,d,x1,x2
write (*,*) "vnesi parametre kvadratne enacbe"
read (*,*) a,b,c
d=b**2-4e0*a*c
if (d.eq.0) then
   x1=-b/2e0/a
   write(*,*)'x1,2=',x1
elseif (d.gt.0) then
   x1=(-b+sqrt(d))/2e0/a
   x2=(-b-sqrt(d))/2e0/a
   write(*,*)'x1=',x1
   write(*,*)'x2=',x2
else
   write(*,*)'ni realnih resitev'
endif
end program kvadrat
Tekst sedaj shranimo kot datoteko kvadrat.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.


Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade