Tabeliranje kotnih funkcij

 

Naloga:
Napišite program, ki odpre datoteko z imenom trig.txt in vanjo tabelira funkcijo sin(x), cos(x) in tg(x) za x med 0 in 1000 stopinj s korakom 0,5 stopinje. x in vrednosti kotnih funkcij naj zapiše na dve decimalki. Podatke iz datoteke narišite s programom gnuplot.

program trig
implicit none
real :: x,pi,y
integer :: i
pi=atan(1.)*4.
open(101,file='trig.txt')
do i=0,2000
 x=i*0.5   !x gre s korakom 0.5
 y=x/180.*pi  !kot spremenimo v radiane, ker sin() rabi radiane
 write(101,'(4f10.2)')x,sin(y),cos(y),tan(y)
enddo
close(101)
write(*,*)'koncal sem'  
end program trig

Tekst sedaj shranimo kot datoteko file1.f90 in prevedemo. Program tabelira funkcije v datoteko trig.txt.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja, postopka risanja z gnuplotom in narisana grafa v pdf datoteki. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

V gnuplotu moramo iti najprej v mapo, kjer imamo datoteke s podatki, ki jih hočemo narisati. To naredimo z ukazom
cd ‘naslov mape’
Graf narišemo z ukazom
Plot [][] ‘trig.txt’ using 1:2 with lines
V prvi oklepaj damo interval x-ov na abscisi in v drugi y-ov na ordinati. Using lahko skrajšamo v u, with v w in lines v l. Številke za using povesta iz katerega stolpca v datoteki je x in y. Grafi so nerisani v naslednji PDF datoteki.

Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade