urbic.com logotip

Raziskovalna področja

  • Modeliranje lastnosti vode, vodnih raztopin nepolarnih, polarnih in ionskih topljencev. Računanje strukturnih in termodinamičnih lastnosti s pomočjo računalniških simulacij (molekulska dinamika in metoda Monte Carlo) in razvoj teoretičnih opisov kot teorija integralskih enačbe, teorija gostotnih funkcionalov, teorija povprečnega polja, termodinamična teorija motnje za tekočine.
  • Kvantno-kemijski izračuni lastnosti grafena, belega grafena, ogljikovih nanocevk. Raziskave preferenčne vezave različnih spojin na omenjene spojine.
  • Študije vpliva okolja na jakost vodikovih vezi v vodi s pomočjo kvantno-mehanskih metod.
  • Raziskave faznega diagrama 2D in 3D delcev, ki imajo v interakcijskem potencialu dve karakteristični dolžini s pomočjo molekulske dinamike, Monte Carlo simulacije in teorije integralskih enačb.
  • Struktura vode in ostalih spojin v poroznih snoveh ter v porah pravilnih geometrij z uporabo simulacije Monte Carlo, teorije integralskih enačb ter teorije integralskih enačb in gostotnih funkcionalov.
  • Raziskave efektivnega potenciala med aminokislinami v proteinih in študije zvitja proteinov.
  • Uporaba Lattice Boltzmannove metoda za izračun procesov v mikroreaktorjih.